تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2019

واریز پرداخت های تجمیعی آبان ماه 1398 توزیع کنندگان بادران

شنبه، 2 آذر ماه 1398

  به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز مي رساند : ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1398/09/04 ،  فایل های گروهی پرداخت تجمیعی توزیع کنندگاني كه تا پایان آبانماه 1398 مداركشان تکمیل شده باشد به بانک تحویل خواهد شد .
  لازم بذکر است از آنجاییکه تعداد فایلهای پرداختی  دهها هزار می باشد الباقی فایلهایی که در آن روز واریز نشود حداکثر تا پایان روز کاری پنج شنبه مورخ 1398/09/07 به حساب عزیزان واریز خواهد شد.