اولین دارنده مجوز رسمی بازاریابی شبکه ای از مرکز امور اصناف و بازرگانان