تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1416

عناوین دروس و پودمان‌های مصوب در شرکت بادران

دوشنبه، 14 آبان ماه 1397

  به گزارش روابط عمومی بادران دوره اموزشی پودمانی که بر اساس نیازسنجی شغلی و به صورت پودمانی شکل می گیرد، مجموعه‌ای از چند درس وابسته به هم است که مکمل هم بوده و مهارتی خاص را آموزش می‌دهند و مجموعه چند پودمان یک «دوره آموزشی پودمانی» را شکل خواهند داد . برخی از مزایای به‌کارگیری نظام آموزشی پودمانی پرهیز از زیادآموزی ،کاهش هزینه‌ها با تمرکز روی آموزش‌های ضروری ،برنامه‌ریزی آموزشی بر اساس نیازهای شغلی می باشد.
عناوین دروس و پودمان های مصوب و شرایط آن به شرح زیر می باشد

عناوین دروس و پودمان‌های مصوب در شرکت بادران