تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1383

افتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادران

دوشنبه، 16 مهر ماه 1397

      به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، شانزدهم مهرماه مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادران تهران افتتاح گردید.
این مراسم در حضور خانم مهندس موسوی، دکتر قربانیان و همچنین مهدی پاشازاده سرمربی نارنجی پوشان، ایزد سیف الله پور مدیر باشگاه، کادر فنی و بازیکنان بادران برگزار شد. در این مراسم مدیران ارشد بادران و سرمربی تیم به همراه مدیر باشگاه در  جمع کثیری از بازاریابان و لیدرهای ارشد شرکت بادران به ایراد سخنرانی پرداختند.

افتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادرانافتتاح مهمانسرای باشگاه فرهنگی ورزشی بادران