تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1262

اعضای شورای شهر همدان در شرکت بادران

شنبه، 13 مرداد ماه 1397

   به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، نمایندگان مردم همدان در شورای شهر در ساختمان مرکزی شرکت بادران حضور یافتند و با مدیران ارشد شرکت خانم مهندس موسوی و آقای دکتر قربانیان جلسه‌ای صمیمی و دوستانه برگزار کردند. در این دیدار اعضای شورای شهر همدان از بخش های مختلف شرکت بادران بازدید کردند.

اعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادراناعضای شورای شهر همدان در شرکت بادران