تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1078

اعطای گواهینامه دوره های شروع عالی

يكشنبه، 19 فروردين ماه 1397

  به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، گواهینامه دوره های شروع عالی که توسط گروه کد طی 10 جلسه برگزار  شده بود در مراسم روز 16 فروردین توسط مدیران ارشد شرکت بادران به شرکت کنندگان اهدا گردید.

اعطای گواهینامه دوره های شروع عالیاعطای گواهینامه دوره های شروع عالیاعطای گواهینامه دوره های شروع عالیاعطای گواهینامه دوره های شروع عالیاعطای گواهینامه دوره های شروع عالیاعطای گواهینامه دوره های شروع عالیاعطای گواهینامه دوره های شروع عالیاعطای گواهینامه دوره های شروع عالیاعطای گواهینامه دوره های شروع عالی