تلفن تماس: 021-45863
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 51
  کد کالا : 221502
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن هسته انار آرترینا
  روغن هسته انار آرترینا
  روغن غیر خوراکی هسته انار آرترینا
  399,500Rls 367,540 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 96
  کد کالا : 221522
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن خراطین آرترینا
  روغن خراطین آرترینا
  روغن غیر خوراکی خراطین آرترینا
  745,800Rls 686,136 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 45
  کد کالا : 221542
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن بادام شیرین آرترینا
  روغن بادام شیرین آرترینا
  روغن غیر خوراکی بادام شیرین آرترینا
  384,899Rls 354,107 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 41
  کد کالا : 221602
  وضعیت : موجود
  20%
  روغن بنه آرترینا
  روغن بنه آرترینا
  روغن گیاهی
  349,799Rls 321,815 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 46
  کد کالا : 221622
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن فندق آرترینا
  روغن فندق آرترینا
  روغن غیر خوراکی فندق آرترینا
  398,899Rls 366,987 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 46
  کد کالا : 221612
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن هسته هلو آرترینا
  روغن هسته هلو آرترینا
  روغن غیر خوراکی هلو آرترینا
  398,499Rls 366,619 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 50
  کد کالا : 221592
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن هسته زرد آلو آرترینا
  روغن هسته زرد آلو آرترینا
  روغن غیر خوراکی هسته زرد آلو آرترینا
  422,100Rls 388,332 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 58
  کد کالا : 221582
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن زیره آرترینا
  روغن زیره آرترینا
  روغن غیر خوراکی زیره آرترینا
  499,199Rls 459,263 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 58
  کد کالا : 221572
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن رازیانه آرترینا
  روغن رازیانه آرترینا
  روغن غیر خوراکی رازیانه آرترینا
  495,399Rls 455,767 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 44
  کد کالا : 507852
  وضعیت : موجود
  20%
  روغن بدن بچه آموس وان
  روغن بدن بچه آموس وان
  روغن غیر خوراکی مخصوص پوست کودک
  379,000Rls 348,680 Rls