تلفن تماس: 021-45863
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 36
  کد کالا : 221512
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن ریحان آرترینا
  روغن ریحان آرترینا
  روغن غیر خوراکی ریحان آرترینا
  279,500Rls 257,140 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 58
  کد کالا : 221572
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن رازیانه آرترینا
  روغن رازیانه آرترینا
  روغن غیر خوراکی رازیانه آرترینا
  495,399Rls 455,767 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 58
  کد کالا : 221582
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن زیره آرترینا
  روغن زیره آرترینا
  روغن غیر خوراکی زیره آرترینا
  499,199Rls 459,263 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 50
  کد کالا : 221592
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن هسته زرد آلو آرترینا
  روغن هسته زرد آلو آرترینا
  روغن غیر خوراکی هسته زرد آلو آرترینا
  422,100Rls 388,332 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 36
  کد کالا : 221562
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن نارگیل آرترینا
  روغن نارگیل آرترینا
  روغن غیر خوراکی نارگیل آرترینا
  298,500Rls 274,620 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 52
  کد کالا : 221614
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن هسته هلو آرترینا
  روغن هسته هلو آرترینا
  روغن غیر خوراکی هلو آرترینا
  438,999Rls 403,879 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 96
  کد کالا : 221522
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن خراطین آرترینا
  روغن خراطین آرترینا
  روغن غیر خوراکی خراطین آرترینا
  745,800Rls 686,136 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 32
  کد کالا : 221554
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن سیاه دانه آرترینا
  روغن سیاه دانه آرترینا
  روغن غیر خوراکی سیاه دانه آرترینا
  274,999Rls 252,999 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 41
  کد کالا : 221602
  وضعیت : موجود
  20%
  روغن بنه آرترینا
  روغن بنه آرترینا
  روغن گیاهی
  349,799Rls 321,815 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 51
  کد کالا : 221502
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن هسته انار آرترینا
  روغن هسته انار آرترینا
  روغن غیر خوراکی هسته انار آرترینا
  399,500Rls 367,540 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 56
  کد کالا : 221532
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن مورد مرکب آرترینا
  روغن مورد مرکب آرترینا
  روغن غیر خوراکی مورد مرکب آرترینا
  438,500Rls 403,420 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 45
  کد کالا : 221542
  وضعیت : موجود
  25%
  روغن بادام شیرین آرترینا
  روغن بادام شیرین آرترینا
  روغن غیر خوراکی بادام شیرین آرترینا
  384,899Rls 354,107 Rls
  • 8%
  • 8%
  امتیاز تجاری (BP) : 44
  کد کالا : 507852
  وضعیت : موجود
  20%
  روغن بدن بچه آموس وان
  روغن بدن بچه آموس وان
  روغن غیر خوراکی مخصوص پوست کودک
  379,000Rls 348,680 Rls