::
پنجشنبه، 7 ارديبهشت ماه 1396
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.
برقراری استراتژی فروش ( تعیین مبلغ مشخص خرید) در گروه های شرکت تخلف محسوب میگردد.
بر اساس نیاز واقعی به محصول و وجود مصرف کننده نهایی اقدام به ثبت سفارش نمایید.
بر اساس بخش نامه کمیته نظارت ، هرگونه انتشار درآمد های بازاریابان در فضای مجازی ممنوع است.
قبل از خرید کالا از شرایط کیفی و قیمتی محصول اطمینان حاصل کنید
هرگونه آموزش در کلیه شعب شرکت (دفتر مرکزی و شهرستان ها) رایگان می باشد.
قبل از خرید از قوانین استرداد و بای بک اطلاع کامل داشته باشید.
در صورت دریافت گزارش و مشاهده ، با افراد خاطی و متخلفین شدیدا برخورد خواهد شد.

دلسی دو قلو 3+21
دلسی هشت قلو 1+5
دلسی نه قلو 1+5
دلسی چهار قلو 1+11
پک هشت تایی دلسی شش قلو
دلسی دو قلو 3+21
دلسی چهار قلو 1+11
دلسی دو قلو 3+21
دلسی دوازده قلو
دلسی چهار قلو 1+11
دلسی شش قلو پک 8 تایی
دلسی شش قلو
دلسی هجده قلو