تلفن تماس: 021-45863

تعاریف

  • قیمت مصرف کننده: به قیمت درج شده بر روی کالا برای مصرف کنندگان گفته می شود.

  • ضریب کالا : به عددی که نشان دهنده نسبت پورسانت پرداختی هر کالا است .

  • قیمت توزیع کننده: 40 درصد از قیمت مصرف کننده در ضریب کالا را قیمت توزیع کننده می گویند که نشان دهنده مبلغ پورسانت پرداختی هر کالا است .

  • مشاور: به بازاریاب ، مشاور فروش کالا یا توزیع کننده گفته می شود.

  • پاداش: منظور مبلغی است که به عنوان حق الزحمه عملکرد هر بازاریاب در طی یکماه طبق طرح درآمدزایی تا هفتم ماه بعد به حساب وی پرداخت می گردد که حداکثر تا 40% از میزان فروش شرکت در قالب تخفیف، پاداش و پورسانت و هدایا به کل بازاریابان در طی یکماه پرداخت می گردد.
    برای دریافت پورسانت خرده فروشی هیچ شرطی وجود ندارد و کلیه خریداران با هر مبلغ خرید ، پورسانت خرده فروشی را دریافت می کنند. سایر پاداش ها به افرادی تعلق می گیرد که حداقل یکصدهزار تومان فروش شخصی در ماه را دارند و همچنین دریافت پاداش در کلیه ی پلن ها تا 7 سطح صورت می پذیرد.

    نکته : هیچ شرط تعادلی برای دریافت پورسانت و یا پاداش وجود ندارد.

گروه شخصی

به فروش شخصی مشاور بعلاوه فروشهای سایر زیر مجموعه بجز زیر مجموعه ای که بیشترین فروش را دارد گروه شخصی گفته می شود .

کلیات طرح درآمدزایی

طرح درآمدزایی پیوست به پنج قسمت به شرح زیر تقسیم می شود

1. پورسانت خرده فروشان

جهت ایجاد انگیزه بیشتر به خرده فروشان به ازاء تعداد خرید کالا از 0.5 درصد الی 2 درصد در یک فاکتور پورسانت خرده فروشی در نظر گرفته می شود به عبارتی چنانچه در یک فاکتور کل کالاهای خریداری شده یک عدد از هر کدام باشد 0.5 درصد ، دو عدد 1 درصد ، سه عدد 1.5 درصد، چهار عدد به بالا 2 درصد پورسانت پرداخت می شود.

نکته 1 :ملاک محاسبه تعداد کالا در هر فاکتور کمترین تعداد خرید از یک کالا می باشد یعنی اگر کلاً دو قلم کالا خرید شده باشد و یکی 2 عدد و کالای دیگر 4 عدد باشد ضریب پورسانت 1 درصد محاسبه میشود.

نکته 2 : پورسانت خرده فروش فوق نقداً از فاکتور کسر می گردد.

سطوح مدیریت که در قالب (پلکان موفقیت بادران) مشخص شده است.

2. پاداش تیم سازی:

این پاداش مخصوص افراد تازه وارد و یا با فروشهای پایین می باشد.

شرایط دریافت پاداش تیم سازی:

شرط اول این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان است.
شرط دوم داشتن حداقل 200 هزار تومان فروش کل زیر مجموعه ها

نکته : فروش شخصی خود مشاور بعلاوه گروه شخصی وی بعنوان یک دست محسوب می شود.

میزان فروش برای باز شدن سطوح دریافت پاداش

ردیف رده مدیریتی میزان فروش گروه شخصی به میلیون تومان سطح دریافت پاداش ازدست اول
1 خریدار 0.1 1
2 تاره وارد 0.25 2
3 نوآموز 0.5 3
4 جوینده 1 4
5 سخنور 1.5 5
6 سازمان دهنده 2 6
7 تیم ساز 2.5 7

درصد دریافت پاداش از هر سطح براساس قیمت توزیع کننده

ردیف سطح دست سوم به بعد دست دوم دست اول
1 سطح اول 5.25% 3.75% 2.25%
2 سطح دوم 4.5% 3.6% 2.1%
3 سطح سوم 4.5% 3.45% 1.95%
4 سطح چهارم 4.5% 3.3% 1.8%
5 سطح پنجم 4.5 3.15 1.65%
6 سطح ششم 4.5 3 1.5%
7 سطح هفتم 4.5 2.85 1.35%

3. پاداش بادران

این پاداش مخصوص بدنه فروش می باشد.

شرایط دریافت پاداش

شرط دریافت این پاداش فروش شخصی ماهانه 100 هزار تومان،
داشتن حداقل 6 میلیون تومان فروش کل در زیر مجموعه ها.

میزان فروش برای باز شدن سطوح دریافت پاداش

ردیف رده مدیریتی میزان فروش گروه شخصی به میلیون تومان سطح دریافت پاداش
1 راهنما 3 2
2 سرپرست 4.5 3
3 مولد 6.5 4
4 چابک 8.5 5
5 راوی 10.5 6
6 گردباد 12.5 7

درصد دریافت پاداش از هر سطح براساس قیمت توزیع کننده:

ردیف سطح دست سوم به بعد دست دوم دست اول
1 سطح اول 45 42.5 2.5
2 سطح دوم 40 38 2
3 سطح سوم 35 33.5 1.5
4 سطح چهارم 30 29 1
5 سطح پنجم 25 24.5 0.5
6 سطح ششم 20 19.5 0.5
7 سطح هفتم 15 14.5 0.5

نکته مهم: هر توزیع کننده فقط می تواند یکی از پاداش های بادران یا تیم سازی را دریافت کند.

4. پاداش مدیران

شرایط دریافت پاداش مدیران

شرط فروش شخصی 100 هزار تومان
داشتن حداقل سه دست با فروشهای 10 و 20 و 40 میلیون تومان

میزان فروش برای بازشدن سطوح دریافت پاداش

ردیف رده مدیریتی میزان فروش دست سوم به میلیون تومان سطح دریافت پاداش از دست اول و دوم
1 رعد 10 2
2 جهش 20 3
3 ثبات 40 4
4 کوشا 80 5
5 شوالیه 160 6
6 راهبر 320 7

درصد دریافت پاداش از هر سطح براساس قیمت توزیع کننده

ردیف سطح دست سوم به بعد دست دوم دست اول
1 سطح اول 6 4.5 3
2 سطح دوم 4.5 3.75 2.625
3 سطح سوم 3 3 2.25
4 سطح چهارم 1.5 2.25 1.875
5 سطح پنجم 1.5 1.5 1.5
6 سطح ششم 1.5 1.5 1.5
7 سطح هفتم 1.5 1.5 1.5

نکته:

تمامی درصد های اعلام شده در پاداش بادران و مدیران برای سمت جهش در 0.9 ضرب میگردند. برای سمت های بالاتر این ضریب به ازای هر افزایش سمت 0.1 کسر میگردد.
ضریب سمت برای سمت های راهبر ارشد و بالاتر 0.3 میباشد

5. پاداش راهبران

شرایط دریافت پاداش

رسیدن به رده راهبری از پلن مدیران
جمع فروش شخصی و گروه شخصی بیش از ده میلیون تومان

سطوح دریافت پاداش

ردیف رده مدیریتی تعداد راهبران در هر دست توضیحات سطح دریافت پاداش
1 راهبر صفر 1
2 راهبر ارشد یک راهبر فقط در یک دست یک راهبر 2
3 راهبر اجرایی دو راهبر حداقل در دو دست هر دست یک راهبر 3
4 راهبر بنیانگذار سه راهبر حداقل در سه دست هر دست یک راهبر 4
5 راهبر جهانی چهار راهبر حداقل در سه دست هر دست حداقل یک راهبر 5
6 راهبر کهکشان پنج راهبر حداقل در سه دست که در دو دست حداقل دو راهبر 6
7 فرشته باد شش راهبر حداقل در سه دست هر دست حداقل دو راهبر 7

درصد دریافت پاداش از هر سطح براساس قیمت توزیع کننده

ردیف سطح دست سوم به بعد دست دوم دست اول
1 اول 2.25 1.5 0.75
2 دوم 1.95 1.35 0.75
3 سوم 1.65 1.2 0.75
4 چهارم 1.35 1.05 0.75
5 پنجم 1.05 0.9 0.75
6 ششم 0.75 0.75 0.75
7 هفتم 0.75 0.75 0.75

نکته:

تمامی درصد های پاداش راهبران برای سمت راهبر ارشد در 0.9 ضرب میگردند. برای سمت های بالاتر این ضریب به ازای هر افزایش سمت 0.1 کسر میگردد.

پــــاداش کـــلی فـــروشی : جهت ایجاد انگیزه بیشتر به توزیع کنندگان فاکتور های بالای دویست هزار تومان 5% ، بالای 400 هزار تومان 7.5% ، بالای 600 هزار تومان 10% ، بالای 800 هزار تومان 12.5% ، بالای یک میلیون تومان 15% ، بالای یک میلیون و دویست هزار تومان 17.5% و بالای یک میلیون و پانصد هزار تومان 20% از مبلغ خرید را بر اساس قیمت توزیع کننده (بعد از احتساب ضریب کالا) در فاکتور بعد بصورت رایگان می تواند کالا دریافت نماید.