تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1226

عضویت مدیرعامل بادران در بنیاد چهره های ماندگار

شنبه، 23 تير ماه 1397

 به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، خانم مهندس موسوی مدیرعامل شرکت شبکه بادران در همایش تقدیر از مدیران شایسته ملی به عضویت بنیاد چهره های ماندگار در آمدند. همچنین ایشان اعتبار نامه، تندیس و نشان مدیر شایسته ملی را دریافت نمودند.

عضویت مدیرعامل بادران در بنیاد چهره های ماندگارعضویت مدیرعامل بادران در بنیاد چهره های ماندگارعضویت مدیرعامل بادران در بنیاد چهره های ماندگارعضویت مدیرعامل بادران در بنیاد چهره های ماندگار