تلفن تماس: 021-45863

قوانین و مقررات

       

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات
قانون نظام صنفی در نه فصل دانلود
ضوابط و مقررات مهم بازاریابی شبکه ای نمایش
آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت
بر افراد صنفی در فضای مجازی موضوع تبصره ماده87 قانون نظام صنفی
دانلود
آیین نامه اجرایی مواد 38 و 42 قانون تجارت الکترونیکی دانلود
قانون تجارت الکترونیکی دانلود
مقررات باز پس گیری دانلود
دستور العمل تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای بازاریابی شبکه ای دانلود
قوانین و مقررات فعالیت در بادران دانلود
منشور اخلاقی دانلود
اصلاحیه آئین نامه انضباطی داخلی شرکت دانلود
آئین نامه اجرایی تاسیس و راه اندازی مراکز تحویل کالای شبکه ای شبکه بادران دانلود

فرم های قرارداد بین شرکت و بازاریاب
فرم قرارداد بازاریابی نسخه شرکت دانلود
فرم قرارداد بازاریابی نسخه مشاور دانلود