تلفن تماس: 021-45863

پلکان موفقیت بادران

1 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
خریداران
(Freshman)
 • داشتن حداقل ماهانه 100 هزار تومان فروش شخصی
 • داشتن حداقل 200 هزار تومان فروش کل
 • تخفیف خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش تیم سازی تا 1 سطح
 • شناخت محصول و تست محصولات مورد علاقه
 • فروش محصولات
 • *
1 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
تازه واردان
(Freshman)
 • داشتن حداقل ماهانه 100 هزار تومان فروش شخصی
 • داشتن حداقل 500 هزار تومان فروش کل
 • تخفیف خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش تیم سازی تا 2 سطح
 • شناخت محصول و تست محصولات مورد علاقه
 • فروش محصولات
 • *
2 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
نو آمــوزان
(Beginners)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • حداقل داشتن یک میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش تیم سازی تا 3 سطح
 • شناخت محصول و تست محصولات مورد علاقه
 • آموزش کاتالوگ
 • فروش محصولات
 • *
3 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
جویندگان
(seekers)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • حداقل داشتن دو میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش تیم سازی تا 4 سطح
 • شناخت محصول و تست محصولات مورد علاقه
 • آموزش کاتالوگ
 • معرفی بادران ونمایش کاتالوگ به آشنایان
 • *
4 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
سخنوران
(business orators)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • حداقل داشتن سه میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش تیم سازی تا 5 سطح
 • نمایش کاتالوگ به بیش از 15 مشتری در ماه و گرفتن سفارش از آنها
 • صحبت کردن با حداقل 2 نفر در روز در مورد شرکت بادران
 • *
5 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
سازماندهندگان
(team coordinators)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل چهار میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش تیم سازی تا 6 سطح
 • برگزاری جلسات نوشتن لیست مشتریان و توزیع کنندگان احتمالی با کلیه افرادی که در سطح یک خودشان قراردارند
 • *
6 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
تیم سازان
(team builders)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل 5 میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش تیم سازی تا 7 سطح
 • برگزاری جلسات آموزش کاتالوگ با افراد تازه وارد سطح یک
 • برگزاری جلسات معرفی فرصت درآمد بادران برای افراد تازه وارد سطح یک
 • *
7 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
راهنما
(advisor team)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل 6 میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش بادران تا 2 سطح
 • برگزاری جلسات بزرگ فرصت درآمدی بادران برای افراد قبل از راهنما
 • برگزاری گارگاه های فروش و جذب برای تازه واردان
 • درج بج سینه راهنما در میز کار
 • شرکت در سمینار ماهانه تیم راهنما
8 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
سرپرست
(Supervisor)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • 9 میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش بادران تا 3 سطح
 • برگزاری جلسات بزرگ فرصت درآمدی بادران برای افراد قبل از راهنما
 • برگزاری گارگاه های فروش و جذب برای تازه واردان
 • تعیین اهداف افراد جدید قبل از رده خود و پیگیری اهداف آنها
 • درج بج سینه سرپرست در میزکار
 • شرکت در سمینار ماهانه
9 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
مولد
(Heart energizer)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل 13 میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش بادران تا 4 سطح
 • جذب توزیع کنندگان جدید
 • پیگیری رعایت اصول برنامه آموزشی شروع عالی در شرکت
 • تعیین اهداف دقیق و مشخص
 • درج بج سینه مولد در میزکار
 • شرکت در سمینار مدیران
10 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
چابک
(feisty)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل 17 میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش بادران تا 5 سطح
 • جذب توزیع کنندگان جدید
 • پیگیری رعایت اصول برنامه آموزشی شروع عالی در شرکت
 • تعیین اهداف دقیق و مشخص
 • درج بج سینه چابک در میزکار
 • شرکت در سمینار مدیران
11 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
راوی
(Blazer)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل 21 میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت پاداش بادران تا 6 سطح
 • کنترل وظایف افراد مولد و چابک دست خود
 • برگزاری سفرهای استانی برای تیم های فروش
 • درج بج سینه راوی در میزکار
 • شرکت در سمینار مدیران
12 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
گردباد
(Hurricane)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان
 • داشتن حداقل 25 میلیون تومان فروش کل
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • برگزاری سفرهای استانی برای تیم های فروش
 • برگزاری دوره های آموزشی در شهرستانها
 • کنترل وظایف افراد راوی و چابک
 • درج بج سینه گردیاد در میزکار
 • شرکت در سمینار مدیران
13 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
رعد
(Thunder)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 40 ، 20 و 10 میلیون تومانی
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت پاداش مدیران تا 2 سطح
 • سرکشی به تیم های شهرستانی و بررسی کیفیت آموزشی افراد راوی و گردباد زیرمجموعه خود
 • درج بج سینه رعد در میزکار
 • شرکت در سمینار مدیران (سه ماه یکبار)
14 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
جهش
(Lunge group)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 40 ، 20 و 20 میلیون تومانی
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت پاداش مدیران تا 3 سطح
 • کنترل وظایف رده رعد و گردباد
 • تشکیل هسته اولیه تیم های
 • درج بج سینه جهش در میزکار
 • ⦁ شرکت در سمینار مدیران (سه ماه یکبار)
15 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
ثبات
(Consistency)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 40 ، 40 و 40 میلیون تومانی
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت پاداش مدیران تا 4 سطح
 • کنترل وظایف رده جهش و رعد
 • تشکیل هسته اولیه تیم های
 • درج بج سینه ثبات در میزکار
 • شرکت در سمینار مدیران (سه ماه یکبار)
16 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
کوشا
(Industrious)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 80 میلیون تومانی
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت پاداش مدیران تا 5 سطح
 • کنترل وظایف رده ثبات و جهش
 • حضور در شعبه ها
 • درج بج سینه کوشا در میزکار
 • شرکت در سمینار مدیران (سه ماه یکبار)
17 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
شوالیه بادران
(Baadraan knight)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 160 میلیون تومانی
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت پاداش مدیران تا 6 سطح
 • کنترل وظایف رده کوشا و ثبات
 • حضور مستمر در شعبه
 • اعطاء بج سینه شوالیه بادران
 • شرکت در سمینار مدیران (سه ماه یکبار)
18 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
راهبر
(Leader)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 320 میلیون تومانی
 • جمع گروه شخصی بیش از 10 میلیون تومان
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت کامل پاداش مدیران
 • دریافت پاداش راهبران تا 1 سطح
 • انجام تمامی وظایف رده مدیران
 • اعطاء بج سینه راهبر
 • معرفی در خبرنامه بادران
 • شرکت در سمینار مدیران (سه ماه یکبار)
19 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
راهبر ارشد
(Senior Leader)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 320 میلیون تومانی
 • جمع گروه شخصی بیش از 10 میلیون تومان
 • داشتن حداقل یک راهبر در یک دست
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت کامل پاداش مدیران
 • دریافت پاداش راهبران تا 2 سطح
 • انجام تمامی وظایف رده مدیران
 • اعطاء بج سینه راهبر ارشد
 • معرفی در خبرنامه بادران
 • شرکت در سمینار راهبران ( سه ماه یکبار)
20 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
راهبر اجرایی
(Executive Leader)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 320 میلیون تومانی
 • جمع گروه شخصی بیش از 10 میلیون تومان
 • داشتن حداقل 2 راهبر در 2 دست
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت کامل پاداش مدیران
 • دریافت پاداش راهبران تا 3 سطح
 • برعهده گرفتن سمت مشاور مدیرعامل شرکت و اتخاذ تصمیمات مهم
 • اعطاء بج سینه راهبر اجرایی در سمینار
 • معرفی در خبرنامه بادران
 • شرکت در سمینار راهبران ( سه ماه یکبار)
21 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
راهبر بنیانگذار
(co-founder Leader)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 320 میلیون تومانی
 • جمع گروه شخصی بیش از 10 میلیون تومان
 • داشتن حداقل 3 راهبر هر دست یک راهبر
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت کامل پاداش مدیران
 • دریافت پاداش راهبران تا 4 سطح
 • برعهده گرفتن سمت مشاور مدیرعامل شرکت و اتخاذ تصمیمات مهم
 • نظارت مستمر به روند کاری توزیع کنندگان استان ها و شهرهای مختلف کشور
 • اعطاء بج سینه راهبر بنیانگذار در سمینار
 • معرفی در خبرنامه بادران
 • شرکت در سمینار راهبران ( سه ماه یکبار)
 • مصاحبه در هفته نامه صفر تا صد
22 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
راهبر جهانی
(global Leader)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 320 میلیون تومانی
 • جمع گروه شخصی بیش از 10 میلیون تومان
 • داشتن حداقل 4 راهبر و حداقل در 3 دست هر دست یک راهبر
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت کامل پاداش مدیران
 • دریافت پاداش راهبران تا 5 سطح
 • برعهده گرفتن سمت مشاور مدیرعامل شرکت
 • برگزاری سمینارهای بین المللی درکشورهای مختلف به عنوان سفیران شرکت
 • اعطاء بج سینه راهبر جهانی در سمینار
 • معرفی در خبرنامه بادران
 • شرکت در سمینار راهبران(سه ماه یکبار)
 • مصاحبه در هفته نامه صفر تا صد
 • مصاحبه در رایو بادران
23 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
راهبر کهکشانی
(galactic Leader)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 320 میلیون تومانی
 • جمع گروه شخصی بیش از 10 میلیون تومان
 • داشتن حداقل 5 راهبر در حداقل 3 دست که در دو دست حداقل 2 راهبر
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت کامل پاداش مدیران
 • دریافت پاداش راهبران تا 6 سطح
 • برعهده گرفتن سمت مشاور مدیرعامل شرکت
 • نظارت بر عملکرد کل راهبران مجموعه خود 3برگزاری سمینارهای رده راهبران
 • اعطاء بج سینه راهبر کهکشانی در سمینار
 • معرفی در خبرنامه بادران
 • شرکت در سمینار راهبران(سه ماه یکبار)
 • مصاحبه در هفته نامه صفر تا صد
24 رده مدیریت الـزامات کسب درآمد شرح وظایف دستیابی
فرشته باد
(Wind Angel)
 • انجام حداقل خرده فروشی ماهانه (100 هزارتومان)
 • داشتن حداقل سه دست 320 میلیون تومانی
 • جمع گروه شخصی بیش از 10 میلیون تومان
 • داشتن حداقل 6 راهبر در حداقل 3 دست که در هر دو دست حداقل 3 راهبر
 • سود خرده فروشی از فروش کالا
 • دریافت کامل پاداش بادران
 • دریافت کامل پاداش مدیران
 • دریافت کامل پاداش راهبران
 • برعهده گرفتن سمت مشاور مدیرعامل شرکت و اتخاذ تصمیمات مهم
 • نظارت بر عملکرد و آموزش کلیه راهبران مجموعه خود
 • برگزاری سمینارهای رده راهبران
 • اعطاء بج سینه فرشته باد در سمینار
 • معرفی در خبرنامه بادران
 • شرکت در سمینار راهبران ( سه ماه یکبار)
 • مصاحبه در هفته نامه صفر تا صد
 • مصاحبه در رایو بادران
 • مصاحبه در بادران تی وی
 • حضور در کلیه میزگردهای مدیریتی