تلفن تماس: 021-45863

هر بادرانی یک صدای ماندگار، خلاصه کتاب هنر شفاف اندیشیدن، بخش سیزدهم، انحراف ارتباطی با صدای منصوره عابدینی

چهارشنبه، 23 خرداد ماه 1397