تلفن تماس: 021-45863

روز جهانی عصای سفید

پنجشنبه، 22 مهر ماه 1400

روز جهانی عصای سفید..... به مناسبت روز عصای سفید مورخ بیست وسوم مهرماه 1400 ........با صدای : مه تا وطن نیا