تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 418

واریز پرداخت های تجمیعی ماهانه اسفند ماه 1395 بازاریابان بادران

پنجشنبه، 3 فروردين ماه 1396

به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز مي رساند امروز مورخ  1396/01/03 پرداخت های تجمیعی كليه بازارياباني كه تا پایان اسفند ماه مداركشان تکمیل شده بود به شرح زیر واريز می گردد .
 کل فایلهای پرداختی امروز به بانک تحویل شد و با توجه به تعداد بسیار زیاد بازاریابان عزیز بادران از یک طرف و از طرف دیگر ساعت بسیار کم کاری شیفت روز تعطیل شعبه بانک ، امروز پنجشنبه مورخ 1396/01/03 بخشی از فایلهای گروهی بازاریابان واریز و الباقی فایلها شنبه مورخ 1396/01/05 واریز می گردد .