تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2714

واریز پرداخت های تجمیعی بهمن ماه 1399 توزیع کنندگان بادران

دوشنبه، 4 اسفند ماه 1399

      به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز مي رساند : ساعت 8 صبح شنبه مورخ 1399/12/02 ،  فایل های گروهی پرداخت تجمیعی توزیع کنندگاني كه تا پایان بهمن ماه 1399 مداركشان تکمیل شده بود به بانک تحویل شد .
  لازم بذکر است علیرغم اینکه تعداد فایلهای پرداختی دهها هزارنفر می باشد با افزودن نیروی انسانی و همچنین افزایش امکانات نرم افزاری و سخت افزاری شرکت و بانک عامل کل واریزها در دو روز انجام  شد .