تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 2345

واریز پرداخت های تجمیعی خرداد ماه 1399 توزیع کنندگان بادران

سه شنبه، 3 تير ماه 1399

    به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز مي رساند : امروز سه شنبه مورخ 1399/04/03 ،  فایل های گروهی پرداخت تجمیعی توزیع کنندگاني كه تا پایان خرداد ماه 1399 مداركشان تکمیل شده بود به شعب بانک تحویل شد و فردا چهارشنبه مورخ 1399/04/04 کلیه واریزیها با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده انجام خواهد شد .