تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1379

روز ملی دامپزشکی گرامی باد

شنبه، 14 مهر ماه 1397

کسی که برای التیام درد انسان‌ها می‌کوشد مهربان است و کسی که برای درد حیوانات دل می‌سوزاند مهربان‌ترین انسانهاست…

۱۴ مهر روز ملی دامپزشکی گرامی