تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1122

نویسنده آمریکائی در بادران

شنبه، 22 ارديبهشت ماه 1397

 روز جمعه 21 اردیبهشت ماه سالن فرشته های باد میزبان آقای دکتر ناصر محمدی از مدرسین حوزه فروش و آقای کریس وایدنر نویسنده آمریکائی و یکی از مشاهیر دنیای تجارت از طریق اسکایپ بود.

نویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادراننویسنده آمریکائی در بادران