تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 1121

حضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادران

شنبه، 22 ارديبهشت ماه 1397

  به همت گروه KAD، مدیران جهاد دانشگاهی در واحد آموزش شرکت بادران حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی شرکت بادران، برای برگزاری یک دوره کلاس‌های آموزشی با مدرک جهاد دانشگاهی، مدیران جهاد دانشگاهی و همچین جهاد دانشگاهی واحد شهید بهشتی تهران از واحد آموزش شرکت بادران دیدن کردند.

حضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادرانحضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادرانحضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادرانحضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادرانحضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادرانحضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادرانحضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادرانحضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادرانحضور مدیران جهاد دانشگاهی در بادران