تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 39

آثار نیكوكاری در قرآن

چهارشنبه، 14 اسفند ماه 1392

 


از جمله مفاهيم ارزشمندي كه در آموزه هاي ديني به خصوص قرآن كريم، مورد عنايت و توجه قرارگرفته و به آن سفارش شده، احسان و نيكوكاري است. احسان و نيكوكاري كاركردهاي زيادي در عرصه هاي فردي، اجتماعي، فرهنگي، معنوي و... دارد. مؤمنان واقعي و انسان هاي صاحب خرد و انديشه در هر عصر و نسلي، سعي و تلاش نموده اند خود را به صفت و ويژگي احسان و نيكوكاري، آراسته سازند. و اين توصيه و سفارش سعدي است كه مي گويد: ره نيك مردان آزاده گير چو ايستاده اي دست افتاده گير
مصاديق نيكوكاري
آنچه از آيات قرآن كريم استفاده مي شود، اين است كه احسان و نيكوكاري، مصاديق فراواني دارد، به عنوان نمونه: ايمان به خدا، به پيامبر(ص)، قرآن كريم و معاد، تقوا و تحمل سختي ها و مشكلات، عفو و گذشت، محبت و دوستي اهل بيت(ع)، خيرخواهي و اصلاح، اجتناب از فساد، فحشا و گناهان كبيره، استغفار در سحرگاهان، پرداخت زكات، پرداخت كالاو هديه مناسب براي زن مطلقه، انفاق و بخشش در راه خدا، تامين نيازمندان و محرومان، رفتار شايسته با پدر و مادر و... از مصاديق احسان و نيكوكاري است كه در قرآن كريم به آن اشاره شده است