تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 567

باز بودن ساختمان آموزش در روز همایش مشتری ترجیحی

دوشنبه، 26 تير ماه 1396

    به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز می رساند :
با توجه به کوتاه بودن مدت زمان برگزاری همایش مشتری ترجیحی مورخ 1396/04/27 کلیه قسمتهای ساختمان آموزش در این روز آماده ارائه خدمات می باشند .
فقط عزیزان توجه داشته باشند با توجه به حضور بیش از 700 نفر در سالن همایش فرشته های باد از آوردن وسیله نقلیه شخصی خود داری نمایید .