تلفن تماس: 021-45863

جدول پخش تیزر تبلیغاتی بـادران

 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/4/24 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/24 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/4/24 - 15:20 بین برنامه - راه و بیراه
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/24 - 15:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم يكشنبه، 1397/4/24 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/24 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/4/25 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/4/25 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/4/25 - 15:20 بین برنامه - راه و بیراه
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/4/25 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم دوشنبه، 1397/4/25 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/4/25 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه یک سه 1397/4/26 - 10:50 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم سه 1397/4/26 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/4/26 - 15:50 بین برنامه - راه و بیراه
 • شبکه سوم سه 1397/4/26 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم سه 1397/4/26 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 03:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 04:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/4/27 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/4/27 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/4/27 - 15:50 بین برنامه - راه و بیراه
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/4/27 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم چهارشنبه، 1397/4/27 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/4/27 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 03:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/4/28 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم پنجشنبه، 1397/4/28 - 13:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/4/28 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم پنجشنبه، 1397/4/28 - 15:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نسیم پنجشنبه، 1397/4/28 - 18:50 بین برنامه - خندوانه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم پنجشنبه، 1397/4/28 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم پنجشنبه، 1397/4/28 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/4/28 - 22:50 بعد از سینما یک
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 03:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/4/29 - 13:35 بین برنامه -شما و سیما
 • شبکه یک جمعه، 1397/4/29 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه سوم جمعه، 1397/4/29 - 14:20 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/4/29 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نسیم جمعه، 1397/4/29 - 17:20 بین برنامه - خندوانه
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه سوم جمعه، 1397/4/29 - 20:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم جمعه، 1397/4/29 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه سوم جمعه، 1397/4/29 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک شنبه، 1397/4/30 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم شنبه، 1397/4/30 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم شنبه، 1397/4/30 - 13:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم شنبه، 1397/4/30 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نسیم شنبه، 1397/4/30 - 17:20 بین برنامه - خندوانه
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم شنبه، 1397/4/30 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه سوم شنبه، 1397/4/30 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/4/31 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/31 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم يكشنبه، 1397/4/31 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/31 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/1 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/1 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/1 - 15:20 بین برنامه - شبانه
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/1 - 15:20 بین برنامه - شبانه
 • شبکه دوم دوشنبه، 1397/5/1 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/1 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/1 - 17:30 قبل از جدول - مسابقه
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/5/1 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/1 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه دوم دوشنبه، 1397/5/1 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/1 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/1 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/1 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/2 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم سه 1397/5/2 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک سه 1397/5/2 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه سوم سه 1397/5/2 - 15:20 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه دوم سه 1397/5/2 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سوم سه 1397/5/2 - 17:15 قبل از مسابقه - جدول
 • شبکه نمایش سه 1397/5/2 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم سه 1397/5/2 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش سه 1397/5/2 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش سه 1397/5/2 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/2 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش سه 1397/5/2 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/3 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/3 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 17:15 قبل از مسابقه - جدول
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/3 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم چهارشنبه، 1397/5/3 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/3 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه دوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/3 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/3 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/3 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/4 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/4 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/4 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/4 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/4 - 22:50 بعد از مجموعه راه و بیراه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/5 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم جمعه، 1397/5/5 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/5 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه سوم جمعه، 1397/5/5 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/5 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/5 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم جمعه، 1397/5/5 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه دوم جمعه، 1397/5/5 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/6 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/6 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/6 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/6 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم شنبه، 1397/5/6 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/6 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/6 - 17:30 قبل از مسابقه
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/5/6 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/6 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/6 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/6 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/6 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/7 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/7 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/7 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/7 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/7 - 16:00 قبل از مسابقه - جدول
 • شبکه دوم يكشنبه، 1397/5/7 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/7 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/5/7 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/7 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه دوم يكشنبه، 1397/5/7 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/7 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/7 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/7 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/8 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/8 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/8 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/8 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم دوشنبه، 1397/5/8 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/8 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/8 - 17:30 قبل از مسابقه
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/5/8 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/8 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/8 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/8 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/8 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/9 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم سه 1397/5/9 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم سه 1397/5/9 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک سه 1397/5/9 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم سه 1397/5/9 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/9 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم سه 1397/5/9 - 17:30 قبل از مسابقه
 • شبکه پنجم سه 1397/5/9 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش سه 1397/5/9 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه دوم سه 1397/5/9 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه یک سه 1397/5/9 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش سه 1397/5/9 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/11 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/11 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/11 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/11 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/11 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/11 - 22:50 بعد از مجموعه راه و بیراه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/11 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/12 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم جمعه، 1397/5/12 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/12 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه سوم جمعه، 1397/5/12 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/12 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/13 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/13 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/13 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/13 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم شنبه، 1397/5/13 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/13 - 17:30 قبل از مسابقه
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/5/13 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه دوم شنبه، 1397/5/13 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/13 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/14 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/14 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/14 - 14:20 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/14 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/14 - 16:00 قبل از مسابقه - جدول
 • شبکه دوم يكشنبه، 1397/5/14 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/5/14 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/14 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/18 - 00:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/18 - 15:50 بین برنامه - تکرار آرماندو
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/18 - 16:35 بین برنامه - تکرار پدر
 • شبکه نسیم پنجشنبه، 1397/5/18 - 17:00 قبل از خندوانه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/18 - 17:20 بین برنامه - ینمایی
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/18 - 17:20 بین برنامه - به خانه برمیگردیم
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/18 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/18 - 21:00 قبل از - خبر 21
 • شبکه آی فیلم پنجشنبه، 1397/5/18 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/18 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/18 - 22:20 بین برنامه - سینما 1
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/18 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم جمعه، 1397/5/19 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/19 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه سوم جمعه، 1397/5/19 - 15:05 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/19 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نسیم جمعه، 1397/5/19 - 17:00 قبل از خندوانه
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دوم جمعه، 1397/5/19 - 17:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دوم جمعه، 1397/5/19 - 20:30 قبل از - خبر
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/19 - 21:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم جمعه، 1397/5/19 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/19 - 22:50 بعد از آرماندو
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/20 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/20 - 07:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/20 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/20 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/20 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/20 - 15:05 بین برنامه دل دادگان
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/20 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/20 - 16:05 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو شنبه، 1397/5/20 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/20 - 17:00 قبل از مفاخر زن و ورزش
 • شبکه نسیم شنبه، 1397/5/20 - 17:00 قبل از - خندوانه
 • شبکه پنج شنبه، 1397/5/20 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/20 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دو شنبه، 1397/5/20 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/20 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/20 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/20 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج يكشنبه، 1397/5/21 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/5/21 - 20:30 قبل از - خبر
 • آی فیلم يكشنبه، 1397/5/21 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/21 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/5/21 - 22:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/21 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/22 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/22 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/22 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/22 - 15:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/5/22 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/22 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/5/22 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/22 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/22 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • آی فیلم دوشنبه، 1397/5/22 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 22:50 بعد از آرماندو
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/23 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 09:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 14:50 بین برنامه - دل دادگان
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه دو سه 1397/5/23 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/23 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 17:30 قبل از - جدول
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 17:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو سه 1397/5/23 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/23 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه دو سه 1397/5/23 - 20:30 قبل از - خبر
 • آی فیلم سه 1397/5/23 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج چهارشنبه، 1397/5/24 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 07:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/5/24 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 17:15 قبل از - جدول
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج چهارشنبه، 1397/5/24 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/5/24 - 18:00 قبل از - عصر خانواده
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج چهارشنبه، 1397/5/24 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 21:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • آی فیلم چهارشنبه، 1397/5/24 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج پنجشنبه، 1397/5/25 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه دو پنجشنبه، 1397/5/25 - 00:35 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 01:00 قبل از - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/25 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/5/25 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه پنج پنجشنبه، 1397/5/25 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 15:50 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه دو پنجشنبه، 1397/5/25 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/5/25 - 16:50 بین برنامه - تکرار دیگری
 • شبکه نسیم پنجشنبه، 1397/5/25 - 17:00 قبل از - خندوانه
 • شبکه پنج پنجشنبه، 1397/5/25 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/25 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/25 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 21:00 قبل از - خبر
 • آی فیلم پنجشنبه، 1397/5/25 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/5/25 - 22:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 22:20 بین برنامه - سینما یک
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 22:50 بعد از - راه و بیراه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/25 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج جمعه، 1397/5/26 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه دو جمعه، 1397/5/26 - 00:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج جمعه، 1397/5/26 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/26 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه جمعه، 1397/5/26 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه سه جمعه، 1397/5/26 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/26 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نسیم جمعه، 1397/5/26 - 17:00 قبل از - خندوانه
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دو جمعه، 1397/5/26 - 17:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج جمعه، 1397/5/26 - 18:30 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه جمعه، 1397/5/26 - 19:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دو جمعه، 1397/5/26 - 20:30 قبل از - خبر
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/26 - 21:00 قبل از - خبر
 • آی فیلم جمعه، 1397/5/26 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/26 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/27 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/27 - 07:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/27 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/27 - 12:50 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/27 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه پنج يكشنبه، 1397/5/28 - 00:00 قبل از - خبر
 • آی فیلم يكشنبه، 1397/5/28 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/28 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/5/28 - 22:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/28 - 22:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/28 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/28 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/29 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/29 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/29 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 15:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/5/29 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/29 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 17:30 قبل از - جدول
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/5/29 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • آی فیلم دوشنبه، 1397/5/29 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/29 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/30 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 14:50 بین برنامه - تکرار دیگری
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 15:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو سه 1397/5/30 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/30 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 17:30 قبل از - جدول
 • شبکه دو سه 1397/5/30 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/30 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه دو سه 1397/5/30 - 20:30 قبل از - خبر
 • آی فیلم سه 1397/5/30 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/31 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/31 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/31 - 22:50 بعد از - آرماندو