تلفن تماس: 021-45863

جدول پخش تیزر تبلیغاتی بـادران

 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/4/24 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/24 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/4/24 - 15:20 بین برنامه - راه و بیراه
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/24 - 15:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم يكشنبه، 1397/4/24 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/24 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/24 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/4/25 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/4/25 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/4/25 - 15:20 بین برنامه - راه و بیراه
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/4/25 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم دوشنبه، 1397/4/25 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/4/25 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/4/25 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه یک سه 1397/4/26 - 10:50 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم سه 1397/4/26 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/4/26 - 15:50 بین برنامه - راه و بیراه
 • شبکه سوم سه 1397/4/26 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم سه 1397/4/26 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش سه 1397/4/26 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 03:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 04:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/4/27 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/4/27 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/4/27 - 15:50 بین برنامه - راه و بیراه
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/4/27 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم چهارشنبه، 1397/4/27 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/4/27 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/4/27 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 03:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/4/28 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم پنجشنبه، 1397/4/28 - 13:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/4/28 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم پنجشنبه، 1397/4/28 - 15:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نسیم پنجشنبه، 1397/4/28 - 18:50 بین برنامه - خندوانه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم پنجشنبه، 1397/4/28 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم پنجشنبه، 1397/4/28 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/4/28 - 22:50 بعد از سینما یک
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/4/28 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 03:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/4/29 - 13:35 بین برنامه -شما و سیما
 • شبکه یک جمعه، 1397/4/29 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه سوم جمعه، 1397/4/29 - 14:20 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/4/29 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نسیم جمعه، 1397/4/29 - 17:20 بین برنامه - خندوانه
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه سوم جمعه، 1397/4/29 - 20:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم جمعه، 1397/4/29 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه سوم جمعه، 1397/4/29 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/4/29 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک شنبه، 1397/4/30 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم شنبه، 1397/4/30 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم شنبه، 1397/4/30 - 13:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم شنبه، 1397/4/30 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نسیم شنبه، 1397/4/30 - 17:20 بین برنامه - خندوانه
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم شنبه، 1397/4/30 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه سوم شنبه، 1397/4/30 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/4/30 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 08:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 09:50 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 11:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/4/31 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 13:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 15:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/31 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه آی فیلم يكشنبه، 1397/4/31 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/4/31 - 22:00 قبل از خبر
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/4/31 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/1 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/1 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/1 - 15:20 بین برنامه - شبانه
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/1 - 15:20 بین برنامه - شبانه
 • شبکه دوم دوشنبه، 1397/5/1 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/1 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/1 - 17:30 قبل از جدول - مسابقه
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/5/1 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/1 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه دوم دوشنبه، 1397/5/1 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/1 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/1 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/1 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/2 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم سه 1397/5/2 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک سه 1397/5/2 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه سوم سه 1397/5/2 - 15:20 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه دوم سه 1397/5/2 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سوم سه 1397/5/2 - 17:15 قبل از مسابقه - جدول
 • شبکه نمایش سه 1397/5/2 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم سه 1397/5/2 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش سه 1397/5/2 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش سه 1397/5/2 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/2 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش سه 1397/5/2 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/3 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/3 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 17:15 قبل از مسابقه - جدول
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/3 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم چهارشنبه، 1397/5/3 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/3 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه دوم چهارشنبه، 1397/5/3 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/3 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/3 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/3 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/4 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/4 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/4 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/4 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/4 - 22:50 بعد از مجموعه راه و بیراه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/4 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/5 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم جمعه، 1397/5/5 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/5 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه سوم جمعه، 1397/5/5 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/5 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/5 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم جمعه، 1397/5/5 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه دوم جمعه، 1397/5/5 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/6 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/6 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/6 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/6 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم شنبه، 1397/5/6 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/6 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/6 - 17:30 قبل از مسابقه
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/5/6 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/6 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/6 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/6 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/6 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/7 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/7 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/7 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/7 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/7 - 16:00 قبل از مسابقه - جدول
 • شبکه دوم يكشنبه، 1397/5/7 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/7 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/5/7 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/7 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه دوم يكشنبه، 1397/5/7 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/7 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/7 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/7 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/8 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/8 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/8 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/8 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم دوشنبه، 1397/5/8 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/8 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم دوشنبه، 1397/5/8 - 17:30 قبل از مسابقه
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/5/8 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/8 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/8 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/8 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/8 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/9 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم سه 1397/5/9 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم سه 1397/5/9 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک سه 1397/5/9 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم سه 1397/5/9 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/9 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم سه 1397/5/9 - 17:30 قبل از مسابقه
 • شبکه پنجم سه 1397/5/9 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه نمایش سه 1397/5/9 - 19:20 بین برنامه - سریال
 • شبکه دوم سه 1397/5/9 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه یک سه 1397/5/9 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه نمایش سه 1397/5/9 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/11 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/11 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/11 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/11 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/11 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/11 - 22:50 بعد از مجموعه راه و بیراه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/11 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/12 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم جمعه، 1397/5/12 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/12 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه سوم جمعه، 1397/5/12 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/12 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/13 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/13 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/13 - 14:50 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/13 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه دوم شنبه، 1397/5/13 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/13 - 17:30 قبل از مسابقه
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/5/13 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه دوم شنبه، 1397/5/13 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/13 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/14 - 11:30 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/14 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/14 - 14:20 بین برنامه - بهترین نقش زندگی
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/14 - 15:20 بین برنامه - شب عید
 • شبکه سوم يكشنبه، 1397/5/14 - 16:00 قبل از مسابقه - جدول
 • شبکه دوم يكشنبه، 1397/5/14 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/5/14 - 19:20 بین برنامه - جستجوی آرامش
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/14 - 22:50 بعد از مجموعه شب عید
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/18 - 00:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/18 - 15:50 بین برنامه - تکرار آرماندو
 • شبکه دوم پنجشنبه، 1397/5/18 - 16:35 بین برنامه - تکرار پدر
 • شبکه نسیم پنجشنبه، 1397/5/18 - 17:00 قبل از خندوانه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/18 - 17:20 بین برنامه - ینمایی
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/5/18 - 17:20 بین برنامه - به خانه برمیگردیم
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/18 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/18 - 21:00 قبل از - خبر 21
 • شبکه آی فیلم پنجشنبه، 1397/5/18 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/18 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/18 - 22:20 بین برنامه - سینما 1
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/18 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنجم جمعه، 1397/5/19 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/19 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه سوم جمعه، 1397/5/19 - 15:05 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/19 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نسیم جمعه، 1397/5/19 - 17:00 قبل از خندوانه
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دوم جمعه، 1397/5/19 - 17:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دوم جمعه، 1397/5/19 - 20:30 قبل از - خبر
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/19 - 21:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه آی فیلم جمعه، 1397/5/19 - 21:20 بین برنامه - سریال نقطه چین
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/19 - 22:50 بعد از آرماندو
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/19 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/20 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/20 - 07:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سوم شنبه، 1397/5/20 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/20 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/20 - 14:00 قبل از خبر
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/20 - 15:05 بین برنامه دل دادگان
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/20 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/20 - 16:05 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو شنبه، 1397/5/20 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/20 - 17:00 قبل از مفاخر زن و ورزش
 • شبکه نسیم شنبه، 1397/5/20 - 17:00 قبل از - خندوانه
 • شبکه پنج شنبه، 1397/5/20 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/20 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دو شنبه، 1397/5/20 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/20 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/20 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/20 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج يكشنبه، 1397/5/21 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/5/21 - 20:30 قبل از - خبر
 • آی فیلم يكشنبه، 1397/5/21 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/21 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/5/21 - 22:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/21 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/22 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/22 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/22 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/22 - 15:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/5/22 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/22 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/5/22 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/22 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/22 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • آی فیلم دوشنبه، 1397/5/22 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/22 - 22:50 بعد از آرماندو
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/22 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/23 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 09:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 14:50 بین برنامه - دل دادگان
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه دو سه 1397/5/23 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/23 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 17:30 قبل از - جدول
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 17:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو سه 1397/5/23 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه سه سه 1397/5/23 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/23 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه دو سه 1397/5/23 - 20:30 قبل از - خبر
 • آی فیلم سه 1397/5/23 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/23 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش سه 1397/5/23 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج چهارشنبه، 1397/5/24 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 07:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/5/24 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 16:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 17:15 قبل از - جدول
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج چهارشنبه، 1397/5/24 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/5/24 - 18:00 قبل از - عصر خانواده
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/24 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج چهارشنبه، 1397/5/24 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 21:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • آی فیلم چهارشنبه، 1397/5/24 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/24 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/24 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج پنجشنبه، 1397/5/25 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه دو پنجشنبه، 1397/5/25 - 00:35 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 01:00 قبل از - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/25 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/5/25 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه پنج پنجشنبه، 1397/5/25 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 15:50 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه دو پنجشنبه، 1397/5/25 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/5/25 - 16:50 بین برنامه - تکرار دیگری
 • شبکه نسیم پنجشنبه، 1397/5/25 - 17:00 قبل از - خندوانه
 • شبکه پنج پنجشنبه، 1397/5/25 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/25 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/25 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 21:00 قبل از - خبر
 • آی فیلم پنجشنبه، 1397/5/25 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/5/25 - 22:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 22:20 بین برنامه - سینما یک
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/5/25 - 22:50 بعد از - راه و بیراه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/5/25 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج جمعه، 1397/5/26 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه دو جمعه، 1397/5/26 - 00:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج جمعه، 1397/5/26 - 13:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/26 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه جمعه، 1397/5/26 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه سه جمعه، 1397/5/26 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/26 - 16:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نسیم جمعه، 1397/5/26 - 17:00 قبل از - خندوانه
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دو جمعه، 1397/5/26 - 17:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج جمعه، 1397/5/26 - 18:30 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه جمعه، 1397/5/26 - 19:50 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه دو جمعه، 1397/5/26 - 20:30 قبل از - خبر
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/26 - 21:00 قبل از - خبر
 • آی فیلم جمعه، 1397/5/26 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک جمعه، 1397/5/26 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/5/26 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/5/27 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/27 - 07:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/27 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه سه شنبه، 1397/5/27 - 12:50 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک شنبه، 1397/5/27 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه پنج يكشنبه، 1397/5/28 - 00:00 قبل از - خبر
 • آی فیلم يكشنبه، 1397/5/28 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/28 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/5/28 - 22:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/28 - 22:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/5/28 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/5/28 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/29 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/29 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/29 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 15:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/5/29 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج دوشنبه، 1397/5/29 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 17:30 قبل از - جدول
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/5/29 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/5/29 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • آی فیلم دوشنبه، 1397/5/29 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/5/29 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/5/29 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/30 - 00:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 08:20 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 12:20 بین برنامه - در حاشیه
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 12:45 بین برنامه - سیمای خانواده
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 14:00 قبل از - خبر
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 14:50 بین برنامه - تکرار دیگری
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 15:20 بین برنامه - آرماندو
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 15:50 بین برنامه - حالا خورشید
 • شبکه دو سه 1397/5/30 - 16:35 بین برنامه - پدر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 17:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/30 - 17:20 بین برنامه - به خانه بر می گردیم
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 17:30 قبل از - جدول
 • شبکه دو سه 1397/5/30 - 18:20 بین برنامه - عصر خانواده
 • شبکه سه سه 1397/5/30 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 19:00 قبل از - خبر
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 19:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه پنج سه 1397/5/30 - 19:20 بین برنامه - در جستجوی آرامش
 • شبکه دو سه 1397/5/30 - 20:30 قبل از - خبر
 • آی فیلم سه 1397/5/30 - 21:20 بین برنامه - نقطه چین
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 21:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه یک سه 1397/5/30 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • شبکه نمایش سه 1397/5/30 - 23:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/5/31 - 01:20 بین برنامه - سینمایی
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/5/31 - 14:50 بین برنامه - جشنواره سینمایی
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/5/31 - 22:50 بعد از - آرماندو
 • رادیو پيام دوشنبه، 1397/11/8 - 07:15 قبل خبر 7:15
 • سه دوشنبه، 1397/11/8 - 11:30 قبل بهونه
 • سه دوشنبه، 1397/11/8 - 16:00 قبل از ویژه برنامه جام آسیا
 • سه دوشنبه، 1397/11/8 - 16:20 بين ويژه برنامه جام آسيا
 • پنجم دوشنبه، 1397/11/8 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • رادیو پيام دوشنبه، 1397/11/8 - 18:00 ماسك آرگان
 • دو دوشنبه، 1397/11/8 - 18:05 بين عصر خانواده
 • سه دوشنبه، 1397/11/8 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • نمايش دوشنبه، 1397/11/8 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • نمايش دوشنبه، 1397/11/8 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • سه دوشنبه، 1397/11/8 - 20:45 قبل سريال لحظه گرگ و ميش
 • نمايش دوشنبه، 1397/11/8 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • نمايش دوشنبه، 1397/11/8 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • دو دوشنبه، 1397/11/8 - 21:50 بين سريال بچه مهندس
 • دو دوشنبه، 1397/11/8 - 21:50 بين سريال بچه مهندس
 • سه دوشنبه، 1397/11/8 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • نمايش دوشنبه، 1397/11/8 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • نمايش سه 1397/11/9 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش سه 1397/11/9 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • نمايش سه 1397/11/9 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • رادیو پيام سه 1397/11/9 - 07:30 قبل خبر 7:30
 • شبکه سه سه 1397/11/9 - 07:40 بین حالا خورشید
 • شبکه سه سه 1397/11/9 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه یک سه 1397/11/9 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه سه سه 1397/11/9 - 17:00 قبل ويژه برنامه جام آسيا
 • رادیو ايران سه 1397/11/9 - 17:15 قبل ايرانشهر
 • شبکه سه سه 1397/11/9 - 17:20 بين ويژه برنامه جام آسيا
 • شبکه نمایش سه 1397/11/9 - 18:00 قبل افتتاحيه جشنواره فجر
 • شبکه دو سه 1397/11/9 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه نمایش سه 1397/11/9 - 18:20 بين افتتاحيه جشنواره فجر
 • شبکه سه سه 1397/11/9 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه دو سه 1397/11/9 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش سه 1397/11/9 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش سه 1397/11/9 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه سه 1397/11/9 - 21:50 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه سه سه 1397/11/9 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش سه 1397/11/9 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش سه 1397/11/9 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/10 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/10 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/10 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • رادیو پيام چهارشنبه، 1397/11/10 - 07:45 قبل خبر 7:45
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/10 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/10 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/10 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/10 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/11/10 - 18:05 بين عصر خانواده
 • رادیو پيام چهارشنبه، 1397/11/10 - 18:15 قبل خبر 18:15
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/10 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/10 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/10 - 19:15 قبل ويژه برنامه جام آسيا
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/10 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/10 - 19:25 بعد خبر 19
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/10 - 19:35 بين ويژه برنامه جام آسيا
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/11/10 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/10 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/10 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/10 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/10 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/10 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/11 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/11 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/11 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/11/11 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/11/11 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/11/11 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/11 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/11 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/11 - 19:15 قبل ويژه برنامه جام آسيا
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/11 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/11 - 19:35 بين ويژه برنامه جام آسيا
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/11 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/11 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/11 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/11 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/11 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/12 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/12 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه یک جمعه، 1397/11/12 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه سه جمعه، 1397/11/12 - 16:00 قبل ويژه برنامه جام آسيا
 • شبکه سه جمعه، 1397/11/12 - 16:20 بين ويژه برنامه جام آسيا
 • شبکه سه جمعه، 1397/11/12 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/12 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/12 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/12 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/12 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه جمعه، 1397/11/12 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/12 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/12 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نسیم جمعه، 1397/11/12 - 23:20 بين خندوانه
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/13 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/13 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/13 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/13 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/13 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/13 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/13 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/13 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/13 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه یک شنبه، 1397/11/13 - 19:25 بعد خبر 19
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/13 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/13 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/13 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/13 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/13 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/13 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/13 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/11/15 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/11/15 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/15 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/15 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/15 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/15 - 19:25 بعد خبر 19
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/11/15 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/15 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/15 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/15 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/15 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/15 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/15 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش سه 1397/11/16 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش سه 1397/11/16 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه سه 1397/11/16 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه سه سه 1397/11/16 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه یک سه 1397/11/16 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه پنجم سه 1397/11/16 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه دو سه 1397/11/16 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه سه سه 1397/11/16 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش سه 1397/11/16 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش سه 1397/11/16 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه دو سه 1397/11/16 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش سه 1397/11/16 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه سه 1397/11/16 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش سه 1397/11/16 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه سه 1397/11/16 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش سه 1397/11/16 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش سه 1397/11/16 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/17 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/17 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/17 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/17 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/17 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/17 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه پنجم چهارشنبه، 1397/11/17 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/11/17 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/17 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/17 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/17 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/17 - 19:25 بعد خبر 19
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/11/17 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/17 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/17 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/17 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/17 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/17 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/17 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نسیم چهارشنبه، 1397/11/17 - 23:20 بين خندوانه
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/18 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/18 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/11/18 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/11/18 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/11/18 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/18 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/18 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/18 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/18 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/18 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/18 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/18 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/18 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه یک جمعه، 1397/11/19 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/20 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/20 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/20 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/20 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/20 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/20 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/20 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/20 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/20 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/21 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/21 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/21 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/11/21 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/11/21 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/21 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/21 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/11/21 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/21 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/21 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/21 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/21 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/21 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/22 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/22 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/22 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/22 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/11/22 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/22 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/22 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/22 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/22 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/22 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش سه 1397/11/23 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش سه 1397/11/23 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه سه 1397/11/23 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • رادیو جوان سه 1397/11/23 - 09:00 قبل كاوشگر
 • شبکه سه سه 1397/11/23 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه یک سه 1397/11/23 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه پنجم سه 1397/11/23 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • رادیو پیام سه 1397/11/23 - 17:15 قبل خبر 17:15
 • شبکه دو سه 1397/11/23 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه سه سه 1397/11/23 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش سه 1397/11/23 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش سه 1397/11/23 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه دو سه 1397/11/23 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش سه 1397/11/23 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه سه 1397/11/23 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش سه 1397/11/23 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه دو سه 1397/11/23 - 21:50 بين سريال بچه مهندس
 • شبکه سه سه 1397/11/23 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش سه 1397/11/23 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش سه 1397/11/23 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/24 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/24 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • رادیو پیام چهارشنبه، 1397/11/24 - 07:15 قبل خبر 7:15
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/24 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/24 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/24 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/24 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه پنجم چهارشنبه، 1397/11/24 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • رادیو پیام چهارشنبه، 1397/11/24 - 17:30 قبل خبر 17:30
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/11/24 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/24 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/24 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/24 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه یک چهارشنبه، 1397/11/24 - 19:25 بعد خبر 19
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/11/24 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/24 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/24 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نسیم چهارشنبه، 1397/11/24 - 21:05 بين خندوانه
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/24 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه دو چهارشنبه، 1397/11/24 - 21:50 بين سريال بچه مهندس
 • شبکه سه چهارشنبه، 1397/11/24 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/24 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش چهارشنبه، 1397/11/24 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/25 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/25 - 01:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/25 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/25 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/11/25 - 12:20 بين سيماي خانواده
 • شبکه یک پنجشنبه، 1397/11/25 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه پنجم پنجشنبه، 1397/11/25 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/25 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/25 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/25 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/25 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه پنجشنبه، 1397/11/25 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/25 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش پنجشنبه، 1397/11/25 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/26 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/26 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه یک جمعه، 1397/11/26 - 14:00 قبل خبر 14
 • شبکه سه جمعه، 1397/11/26 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/26 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/26 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/26 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه نسیم جمعه، 1397/11/26 - 21:05 بين خندوانه
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/26 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه سه جمعه، 1397/11/26 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه سه جمعه، 1397/11/26 - 22:50 بين برنده باش
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/26 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش جمعه، 1397/11/26 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/11/27 - 00:00 قبل خبر 24
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/27 - 00:15 بين ليگ باشگاهي اروپا
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • رادیو پیام شنبه، 1397/11/27 - 07:00 قبل خبر 7
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/27 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/27 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه یک شنبه، 1397/11/27 - 12:35 بين سيماي خانواده
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/27 - 14:05 بين سريال خانواده جدید
 • شبکه یک شنبه، 1397/11/27 - 14:40 بعد خبر 14
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/27 - 15:20 بين مسابقه جدول
 • شبکه یک شنبه، 1397/11/27 - 15:50 بعد از تكرار خاك گرم
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/27 - 16:15 قبل تكرار عصر روشنايي روز تاريكي شب
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/27 - 16:35 بين تكرار عصر روشنايي روز تاريكي شب
 • رادیو پیام شنبه، 1397/11/27 - 17:00 قبل خبر 17:00
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 17:00 قبل برنامه ساعت 17
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/11/27 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • رادیو ایران شنبه، 1397/11/27 - 17:15 قبل ايرانشهر
 • شبکه نسیم شنبه، 1397/11/27 - 17:20 بين تکرار عصر خندوانه
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 17:20 بين برنامه ساعت 17
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/11/27 - 17:20 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/27 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/27 - 18:20 بين عصر خانواده
 • رادیو پیام شنبه، 1397/11/27 - 18:30 قبل خبر 18:30
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/11/27 - 18:30 قبل اخبار تهران
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/27 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نسیم شنبه، 1397/11/27 - 19:00 قبل سريال ترش و شيرين
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/11/27 - 19:20 ببين تكرار فقط رد پول را بگير
 • شبکه یک شنبه، 1397/11/27 - 19:25 بعد خبر 19
 • شبکه یک شنبه، 1397/11/27 - 20:00 قبل دستپخت
 • شبکه یک شنبه، 1397/11/27 - 20:20 بين دستپخت
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/27 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/27 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه دو شنبه، 1397/11/27 - 21:50 بين روشنايي روز تاريكي شب
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/27 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه یک شنبه، 1397/11/27 - 22:50 بعد سريال خاك گرم
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه سه شنبه، 1397/11/27 - 23:15 قبل ليگ باشگاهي اروپا
 • شبکه نمایش شنبه، 1397/11/27 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه پنجم شنبه، 1397/11/27 - 23:20 بين فقط رد پول را بگير
 • شبکه نسیم شنبه، 1397/11/27 - 23:30 بين كودك شو
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/11/28 - 00:00 قبل خبر 24
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 00:15 بين ليگ باشگاهي اروپا
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • رادیو پیام يكشنبه، 1397/11/28 - 07:30 قبل خبر 7:30
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 07:40 بين حالا خورشيد
 • رادیو پیام يكشنبه، 1397/11/28 - 08:15 قبل خبر 08:15
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 11:30 قبل بهونه
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/11/28 - 12:35 بين سيماي خانواده
 • رادیو پیام يكشنبه، 1397/11/28 - 13:00 قبل خبر 13:00
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/11/28 - 14:05 بين سريال خانواده جدید
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/11/28 - 15:00 قبل كودك عصر
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 15:20 بين مسابقه جدول
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/11/28 - 15:50 بعد از خاك گرم
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 17:00 قبل برنامه ساعت 17:00
 • رادیو ایران يكشنبه، 1397/11/28 - 17:15 قبل ايرانشهر
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/11/28 - 17:20 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 17:20 بين برنامه ساعت 17:00
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/11/28 - 17:45 قبل فرمول يك
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/11/28 - 18:00 قبل عصر خانواده
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/11/28 - 18:05 بين فرمول يك
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/11/28 - 18:20 بين عصر خانواده
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/11/28 - 18:30 قبل اخبار تهران
 • رادیو پیام يكشنبه، 1397/11/28 - 18:30 قبل خبر 18:30
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نسیم يكشنبه، 1397/11/28 - 19:00 قبل سريال ترش و شيرين
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه نسیم يكشنبه، 1397/11/28 - 19:20 قبل سريال ترش و شيرين
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/11/28 - 19:20 قبل تكرار فقط رد پول را بگير
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/11/28 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/11/28 - 21:00 قبل جشنواره سينمايي
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/11/28 - 21:20 بين جشنواره سينمايي
 • شبکه دو يكشنبه، 1397/11/28 - 21:50 بين روشنايي روز تاريكي شب
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 22:50 بين مسابقه تلويزيوني 7*3
 • شبکه یک يكشنبه، 1397/11/28 - 22:50 بعد سريال خاك گرم
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/11/28 - 23:00 قبل فقط رد پول را بگير
 • شبکه سه يكشنبه، 1397/11/28 - 23:15 قبل ليگ باشگاهي اروپا
 • شبکه نمایش يكشنبه، 1397/11/28 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه پنجم يكشنبه، 1397/11/28 - 23:20 بين فقط رد پول را بگير
 • شبکه نسیم يكشنبه، 1397/11/28 - 23:30 بين كودك شو
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/11/29 - 00:00 قبل خبر 24
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/29 - 07:00 قبل حالا خورشيد
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/29 - 07:20 بين حالا خورشيد
 • رادیو پیام دوشنبه، 1397/11/29 - 07:45 قبل خبر 7:45
 • رادیو پیام دوشنبه، 1397/11/29 - 08:30 قبل خبر 08:30
 • رادیو جوان دوشنبه، 1397/11/29 - 09:00 قبل كاوشگر
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 10:15 قبل تكرار خاك گرم
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/29 - 11:45 قبل بهونه
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 12:35 بين سيماي خانواده
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 14:00 قبل از خبر 14
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/11/29 - 14:05 بين سريال خانواده جدید
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 14:40 بعد خبر 14:00
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/29 - 15:20 بين مسابقه جدول
 • رادیو پیام دوشنبه، 1397/11/29 - 17:00 قبل خبر 17:00
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 17:00 قبل برنامه ساعت 17:00
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/11/29 - 17:05 بين به خانه برميگرديم
 • رادیو ایران دوشنبه، 1397/11/29 - 17:15 قبل ايرانشهر
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 17:20 بين برنامه ساعت 17:00
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/11/29 - 17:20 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/11/29 - 18:05 قبل عصر خانواده
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 18:05 بين فرمول يك
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/11/29 - 18:05 بين عصر خانواده
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/11/29 - 18:30 قبل اخبار تهران
 • رادیو پیام دوشنبه، 1397/11/29 - 18:45 قبل خبر 18:45
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/29 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه نسیم دوشنبه، 1397/11/29 - 19:00 قبل سريال ترش و شيرين
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه نسیم دوشنبه، 1397/11/29 - 19:20 بين سريال ترش و شيرين
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 19:25 بعد خبر 19
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/11/29 - 20:00 قبل تهران 20
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 20:20 بين دستپخت
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/11/29 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/29 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 21:50 بعد خبر 21
 • شبکه دو دوشنبه، 1397/11/29 - 21:50 بين روشنايي روز تاريكي شب
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/29 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه سه دوشنبه، 1397/11/29 - 22:50 بين نود
 • شبکه یک دوشنبه، 1397/11/29 - 22:50 بعد از خاك گرم
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش دوشنبه، 1397/11/29 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه پنجم دوشنبه، 1397/11/29 - 23:20 بين فقط رد پول را بگير
 • شبکه نسیم دوشنبه، 1397/11/29 - 23:30 بين كودك شو
 • شبکه پنجم سه 1397/11/30 - 00:00 قبل خبر 24
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 01:00 قبل برنامه ساعت 1
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 01:20 بين برنامه ساعت 1
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 07:00 قبل حالا خورشيد
 • رادیو پیام سه 1397/11/30 - 07:15 قبل خبر 7:15
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 07:20 بين ( 1 ) حالا خورشيد
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 07:40 بين(2) حالا خورشيد
 • رادیو پیام سه 1397/11/30 - 07:45 قبل خبر 7:45
 • رادیو جوان سه 1397/11/30 - 09:00 قبل كاوشگر
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 11:45 قبل بهونه
 • شبکه یک سه 1397/11/30 - 12:35 بين سيماي خانواده
 • شبکه دو سه 1397/11/30 - 13:45 قبل خانواده جديد
 • شبکه دو سه 1397/11/30 - 14:05 بين سريال خانواده جديد
 • شبکه یک سه 1397/11/30 - 14:40 بعد خبر 14:00
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 15:20 بين مسابقه جدول
 • شبکه یک سه 1397/11/30 - 16:05 بعد تكرار خاك گرم
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 16:50 بين كاملا دخترونه
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 17:00 قبل برنامه ساعت 17:00
 • رادیو پیام سه 1397/11/30 - 17:15 قبل خبر 17:15
 • رادیو ایران سه 1397/11/30 - 17:15 قبل ايرانشهر
 • شبکه پنجم سه 1397/11/30 - 17:20 بين به خانه برميگرديم
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 17:20 بين برنامه ساعت 17:00
 • شبکه یک سه 1397/11/30 - 18:05 بين فرمول يك
 • شبکه دو سه 1397/11/30 - 18:20 بين عصر خانواده
 • شبکه پنجم سه 1397/11/30 - 18:30 قبل اخبار تهران
 • رادیو پیام سه 1397/11/30 - 18:45 قبل خبر 18:45
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 19:00 قبل از خبر ورزشي
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 19:00 قبل برنامه ساعت 19
 • شبکه یک سه 1397/11/30 - 19:00 قبل خبر 19
 • رادیو ایران سه 1397/11/30 - 19:00 قبل سريال ترش و شيرين
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 19:20 بين برنامه ساعت 19
 • شبکه پنجم سه 1397/11/30 - 19:20 بين تكرار فقط رد پول را بگير
 • شبکه نسیم سه 1397/11/30 - 19:20 بين سريال ترش و شيرين
 • شبکه دو سه 1397/11/30 - 20:30 قبل خبر 22:00
 • شبکه دو سه 1397/11/30 - 20:30 قبل از خبر 20:30
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 21:00 قبل برنامه ساعت 21
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 21:05 بين سريال لحظه گرگ و ميش
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 21:20 بين برنامه ساعت 21
 • شبکه دو سه 1397/11/30 - 21:50 بين روشنايي روز تاريكي شب
 • شبکه یک سه 1397/11/30 - 21:50 بعد خبر 21
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 22:00 قبل خبر 22:00
 • شبکه یک سه 1397/11/30 - 22:50 بعد سريال خاك گرم
 • شبکه سه سه 1397/11/30 - 22:50 بين مسابقه تلويزيوني 7*3
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 23:00 قبل برنامه ساعت 23
 • شبکه نمایش سه 1397/11/30 - 23:20 بين برنامه ساعت 23
 • شبکه پنجم سه 1397/11/30 - 23:20 بين فقط رد پول را بگير
 • شبکه نسیم سه 1397/11/30 - 23:30 بين كودك شو